Teenused

Siseaudit

Siseaudit peab alati vastama rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele.

Siseaudit — see on sõltumatu tegevus organisatsioonis (ettevõttes), et kontrollida ja hinnata selle tööd ettevõtte enda huvides.

Audiitori valimisel on olulisteks kriteeriumiteks tema kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus ja töökogemus.

Meie litsentsi number on FIU000207.

Siseauditi all mõeldakse kontrolliva audiitori arvamust tegeliku aruandluse kohta, mis peab vastama organisatsiooni raamatupidamisplaanidele ja õigusnormidele.

Siseaudit aitab organisatsioonil saavutada püstitatud eesmärke, kasutades oma riskijuhtimis-, kontrolli- ja juhtimisprotsesside hindamiseks ja tõhustamiseks süstemaatilist ning järjepidevat lähenemisviisi.

Siseauditi põhiülesanded:

 •  ● sisekontrolli süsteemide kontrollimine allüksuste töö efektiivsustaseme kindlaksmääramiseks;
 •  ● tervikliku riskijuhtimissüsteemi väljatöötamine, selle töö analüüs, samuti meetmete rakendamine nende riskide vähendamiseks;
 •  ● kontroll ettevõtte juhtimispõhimõtete järgimise üle.

Me anname auditi läbiviimise käigus tagasisidet tehtud järelduste kohta ja anname soovitusi puuduste kõrvaldamiseks, samuti teeme ettepanekuid raamatupidamissüsteemi täiustamiseks. Me tuvastame auditite käigus riskipunktid, mis võivad põhjustada aruandluses olulisi vigu ja pöörame neile valdkondadele meie auditis erilist tähelepanu.

Siseaudit ettevõttes kujutab endast tegevust, mille eesmärgiks on anda objektiivseid ja sõltumatuid nõuandeid ning tagatisi ettevõtte tegevuse parandamiseks. Siseauditi eesmärk on hinnata riske, leida võimalusi nende vähendamiseks ja äriprotsesside kasumlikkuse suurendamiseks. Audiitornõustamine hõlmab protsesside tootlikkuse ja usaldusväärsuse hindamist, analüüsimist ja aruandlust. Need on adresseeritud vahetult organisatsiooni administratsioonile.

Siseaudit — tagatis ettevõtte tegevuse parandamiseks.

Pakume järgmisi audiitorteenuseid:

1. Ülevaatus või vabatahtlik audit

Kui ettevõte ei ole kohustatud audiitorkontrolli läbima, kuid on soov seda teha kas enda või oma finantsaruandluse kasutajate jaoks, siis saame sellist võimalust teile pakkuda. Kontrollitakse mitte ainult avaldatava finantsaruandluse usaldusväärsust, vaid ka raamatupidamis- ja maksuaruandluse õigsust: tehingute kajastamise vastavust Eesti Vabariigi seadustele, Eesti raamatupidamise headele tavadele või IFRS standarditele ning õiget arusaamist maksuseadustest ja maksukohustuste deklareerimisest. Teeme ka konsolideeritud aruandluse ülevaatust ja kvartaliülevaatusi.

Samuti kontrollitakse:

 •  ● raamatupidamisarvestuse korraldust;
 •  ● algdokumentide kontrolli ja töötlemist;
 •  ● ostuarvete kandmist raamatupidamisregistritesse;
 •  ● müügikandeid raamatupidamisregistritesse;
 •  ● pangaväljavõtte alusel tehingute kandmist raamatupidamisregistritesse;
 •  ● kassadokumentide kandmist raamatupidamisregistritesse;
 •  ● avansiaruannete koostamise õigsust;
 •  ● põhivara ja amortisatsiooni arvestust;
 •  ● maksudeklaratsioonide esitamist Maksu- ja tolliametile;
 •  ● töötasu, puhkusetasude, preemiate ja haigushüvitiste arvestamist;
 •  ● ekspordi-, impordi- ja transiiditehingute vormistamist.

2. Revisjon

Seda liiki kontroll sobib korteriühistutele ja teistele mittetulundusühingutele, samuti äriorganisatsioonide tegevuse segmentidele. Analüüsitakse kulusid ja tulusid, nende kajastamise usaldusväärsust ning pakutakse kulude optimeerimise ja maksuriskide alast nõustamist.

3. Siseaudit

Seda liiki audit on vajalik äri ja protsesse puudutavate otsuste tegemiseks. Analüüsitakse raamatupidamis- ja maksuaruandlusega seotud riske, samuti koostatakse äriprotsesside riskianalüüs ettevõtte kõigi äritegevusetappide kohta. Sisaldab lepingute ülevaatust.